تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید و نصب تجهیزات دوربین های نظارتی سطح شهر زیدآباد ( طبق لیست پیوست ) و اجرای فنداسیون های پایه های دوربین های نظارتی سطح شهر زیدآباد
برگزار کننده : شهرداری زیداباد استان کرمان
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید و نصب تجهیزات دوربین های نظای سطح شهر زیدآباد طبق لیست پیوست و اجرای فنداسیون های دوربین های تظارتی سطح شهر زیدآباد ( ۳ فرم پیشنهاد قیمت وجود دارد شماره ۱ جهت قیمت گذاری لیست تجهیزات و نصب آن و فرم شماره ۲ قیمت اجرای فنداسیون پایه های دوربین های نظارتی و فرم قیمت شماره ۳ جمع کلی دو قیمت و همچنین جمع کل در سامانه بارگذاری گردد . و همچنین تمام اسناد مهر و امضاء و بارگذاری گردد و پروپوزال و نقشه ها و برآورد ها پیوست می باشد و شرایط شرکت در مناقصه و یش نویس قرارداد پیوست می
برآورد مالی : ۲۶,۳۵۲,۳۹۳,۶۳۹

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,317,619,682 ریال توضیحات تضمین : (26080400000+271993639)*5%=1317619682 زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/06/31ساعت: 14:00
خرید و نصب تجهیزات دوربین های نظارتی سطح شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.