تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد ” سرویس ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری ، زیرساخت شبکه و مرکز داده ” مورد نیاز خود را با مشخصات فنی و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و بر اساس مقررات قانون برگزاری مناقصات و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تهیه نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط آگهی

لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای تائیدیه شورای عالی انفورماتیک با رتبه 1 در زمینه های " شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی " و " خدمات پشتیبانی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات دارای اعتبار و گواهی افتا معتبر دعوت بعمل می آید تا نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 13/500/000/000 ریال خواهد بود
سرویس ، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری ، زیرساخت شبکه و مرکز داده " مورد نیاز خود

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.