تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
مناقصات امروز(89)
مزایدات امروز(15)
استعلام های امروز(107)
درخواست خرید های امروز(0)
مناقصه

واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس از فروش تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری و قرائت و وصول مطالبات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور ایلام
انتشار: 1401/09/16 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان,تهران
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

واگذاری فعالیتهای خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس از فروش تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری و قرائت و وصول مطالبات-

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور ایلام
انتشار: 1401/09/14 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

پروژه انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتور خوانی و نصب تجهیزات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور قزوین
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شهرستان

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان,تهران
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

واگذاری فعالیت های خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس از فروش تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور ایلام
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

واگذاری فعالیت های خدمات مشترکین اعم از فروش و نصب انشعاب و خدمات پس از فروش تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور ایلام
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی و تسویه حساب بدهی بابت انرژی مصرفی به صورت حجمی در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور لرستان
انتشار: 1401/09/13 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

پروژه انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتور خوانی و نصب تجهیزات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور قزوین
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، و نصب تجهیزات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور قزوین
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

برون سپاری فعالیت های مشترکین قرائت کنتور توزیع قبوض و وصول مطالبات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خراسان جنوبی
انتشار: 1401/09/12 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

انجام کارهای حجمی (نظافت و آبدارخانه، خدمات دفتری و بایگانی، قطع و وصل و تعمیرات و اتفاقات راننده، انجام خدمات مشترکین

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور زنجان
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

واگذاری برون سپاری فعالیت های مشترکین قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خراسان جنوبی
انتشار: 1401/09/10 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ، اشتراک پذیری و خدمات عمومی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

خدمات مشترکین

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور قم
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

خدمات مشترکین

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور قم
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

قرائت کنتور شهرستان

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور یزد
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/9/20
مناقصه

بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات آب

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات منطقه-بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/09 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات،اشتراک پذیری و خدمات عمومی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/17
مناقصه

پروژه انجام عملیات بهره برداری ، امداد و گازبانی ، مشترکین و کنتورخوانی و نصب تجهیزات

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور قزوین
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/19
مناقصه

انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی و تسویه حساب بدهی بابت انرژی مصرفی به صورت حجمی در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور لرستان
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/16
مناقصه

قرائت کنتور

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور یزد
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/9/19
مناقصه

انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان,تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

برون سپاری فعالیتهای مشترکین قرائت کنتور توزیع قبوض و وصول

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خراسان جنوبی
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

اصلاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات-بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات آب

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات ، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصب تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان,تهران
انتشار: 1401/09/08 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

قرائت کنتور

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور یزد
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

قرایت کنتور

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور یزد
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/20
مناقصه

انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات ، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصب تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان,تهران
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح منطقه

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/09/07 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری قرائت،توزیع و وصول قبوض شهر

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور کهگیلویه و بویراحمد
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

پروژه انجام خدمات امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات/ کنتورخوانی و خدمات عمومی و پشتیبانی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور سمنان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

امداد گازبانی و کنتورخوانی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور سمنان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

پروژه انجام خدمات امداد گازبانی وصول مطالبات/کنتورخوانی و خدمات عمومی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور سمنان
انتشار: 1401/09/06 مهلت شرکت: 1401/09/13
مناقصه

برون سپاری قرائت ، توزیع و وصول قبوض شهر

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور تهران,کهگیلویه و بویراحمد
انتشار: 1401/09/05 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

انجام خدمات مشترکین منطقه

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/09/05 مهلت شرکت: 1401/9/16
مناقصه

انجام خدمات مشترکین

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/09/03 مهلت شرکت: 1401/9/14
مناقصه

انتخاب مهندسین مشاور یا پیمانکاران ذیصلاح برای کنتور خوانی و ساماندهی انشعابات و وصول هزینه آب بها و فاضلاب بها

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور آذربایجان شرقی
انتشار: 1401/09/03 مهلت شرکت: 1401/09/15
مناقصه

برون سپاری قرائت ، توزیع و وصول قبوض شهر یاسوج منطقه دو روستاهای اقماری آبفا

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور کهگیلویه و بویراحمد
انتشار: 1401/09/03 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری شهرستان خاش

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور سیستان و بلوچستان
انتشار: 1401/09/01 مهلت شرکت: 1401/09/05
مناقصه

کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات، اشتراک پذیری

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اصفهان
انتشار: 1401/08/30 مهلت شرکت: 1401/09/10
مناقصه

خدمات بهره برداری شامل خدمات امداد، وصول مطالبات و بازرسی، تعمیرات شبکه، انشعابات و ایستگاه ها، نصب تجهیزات و کنتور و رگولاتور، حفاظت کاتدیک، قرائت و توزیع، خدمات متقاضیان و مشترکین جز و عمده و خدمات دفتری، پذیرایی و تنظیفات و حفاظت فیزیکی ایستگاه ها و تاسیسات و سایر خدمات مورد نیاز

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور تهران,سیستان و بلوچستان
انتشار: 1401/08/30 مهلت شرکت: 1401/09/05
مناقصه

خدمات امداد وصول مطالبات و بازرسی تعمیرات شبکه انشعابات و ایستگاهها نصب تجهیزات و کنتور و رگولاتور حفاظت کاتدیک قرائت و توزیع خدمات متقاضیان و مشترکین جز و عمده و خدمات دفتری پذیرایی و

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور سیستان و بلوچستان
انتشار: 1401/08/30 مهلت شرکت: 1401/09/05
مناقصه

برونسپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور خراسان رضوی
انتشار: 1401/08/29 مهلت شرکت: 1401/09/05
مناقصه

کنتور خوانی وصول مطالبات امور برق

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور اردبیل
انتشار: 1401/08/29 مهلت شرکت: 1401/09/05
مناقصه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات پشتیبانی

تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور کرمانشاه
انتشار: 1401/08/28 مهلت شرکت: 1401/09/12