خازن

850,000 تومان
خازن الکترونیکی
1 سال قبل در تهران