خازن

تماس بگیرید
خازن فشار متوسط
2 سال قبل در تهران