ترانسفورماتور توزیع

ترانسفورماتورهای برق صنعتی در طیف وسیعی از صنایع برای افزایش یا کاهش سطح جریان و ولتاژ در مدار استفاده می شوند. آن ها قادرند ضمن ایجاد تغییر در سطح جریان و میزان ولتاژ، توان کلی را حفظ نمایند. معمولاً افراد از اهمیت نقش ترانسفورماتور توزیع در شبکه های انتقال و توزیع برق اطلاع ندارند؛ اما به شما اطمینان می دهم پس از مطالعه مقاله کوتاه زیر دیدگاه شما تغییر خواهد کرد.

ترانسفورماتور توزیع برق چیست؟ 

آگهی بیشتر...