المنت لوازم خانگی

از المنت‌های گوناگونی برای تولید حرارت در لوازم خانگی استفاده می‌شود، اما به طور کلی می‌توان آن‌ها را در چند کلاسه کلی تقسیم بندی نمود. هرچند مدل‌های مختلف المنت حرارتی که در یک کلاسه قرار می‌گیرند ممکن است از نظر ساختار، شکل، ابعاد، قطر و سایر ویژگی‌های فیزیکی با هم متفاوت باشند اما همگی آن‌ها برای تأمین هدف مشترکی مورد استفاده قرار می‌گیرند و وجه اشتراک آن‌ها آستانه حرارتی است که  این المنت لوازم خانگی تولید می‌کنند.