کانکتور افزایش انشعاب

کانکتور افزایش انشعاب 1 به 2

136 بازدید آموزش در صنعت برق

کانکـتور چنـد جزیـی طـرح ویژه ای است که افـزایش تعداد انشعـابات را به طور همـزمان تا حداکثـر AC . 1000V تسهیل می سازد .

هر انشعاب گیری فرعی توسط عملکرد پیچ مجزایی ایجاد می گردد .

این کانکتور افزایش انشعاب 1 به 2 در شبکه های فشار ضعیف کابل خودنگهدار جهت برقراری انشعاب روشنایی استفاده می گردد.

136 بازدید
نویسنده این مقاله
تکه کابل
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط